Avtalevilkår

Medlemmer av GOWORK BILLINGSTAD AS som betaler medlemsavgift aksepterer også våre avtalevilkår og regler. Avtalevilkårene kan når som helst endres uten varsel. Medlemmer forplikter seg til å gjøre seg kjent med til enhver tid gjeldende avtalevilkår og regler.

Betaling

Medlemsavgiften betales månedlig med mindre noe annet er avtalt. Medlemsavgiften trekkes direkte fra ditt registrerte betalingskort. Medlemmer som mottar faktura på e-post betaler denne i henhold til forfallsdato på fakturaen. Ved misligholdt/ubetalt leie forbeholder GOWORK BILLINGSTAD AS seg retten til å sperre adgangskode og si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Oppsigelse

Oppsigelse må sendes skriftlig på e-post til info@gowork.no. Avtalen er løpende frem til oppsigelse er meldt. Medlemsavgift som allerede er betalt for inneværende periode refunderes ikke. Avtalen fornyes automatisk for en ny periode dersom oppsigelse ikke er meldt innen fornyelsesdatoen for avtalen. For avtaler med 3 måneder bindingstid må avtalen betales fullt ut, også i oppsigelsestiden. GOWORK BILLINGSTAD AS forbeholder seg retten til å si opp alle avtaler med 3 måneders varsel. Oppsigelse fra GOWORK BILLINGSTAD AS til medlemmer løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen finner sted.

Åpningstider

Lokalene er åpne 06-23 alle dager.

Adgangskode

Du må ha en personlig adgangskode for å komme inn i lokalene. GOWORK BILLINGSTAD AS forbeholder seg retten til å sperre adgangskoden dersom brudd på avtalevilkår eller mislighold av betaling foreligger. GOWORK BILLINGSTAD AS er ikke forpliktet til å rykke ut til lokalene dersom adgangssystem/adgangskode ikke fungerer. GOWORK BILLINGSTAD AS er ikke ansvarlig/erstatningsansvarlig for eventuelle konsekvenser eller hendelser som oppstår på bakgrunn av at adgangssystem/adgangskode ikke fungerer.

Parkering

Parkering er inkludert i månedsprisen etter «førstemann til mølla» prinsippet. Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser som disponeres av GOWORK medlemmer. Alle medlemmer må ha gyldig parkeringsbevis som kun er gyldig på oppmerkede parkeringsplasser med GOWORK skilt. Uten gyldig parkeringsbevis kan kontrollavgift bli ilagt. Det er kun tillatt å parkere på GOWORK plasser i åpningstidene, med mindre noe annet er avtalt skrift. GOWORK BILLINGSTAD AS har ikke kontroll over ilagt kontrollavgift og kan ikke slette/kreditere disse.  Besøkende til lokalene kan ikke benytte seg av GOWORK plasser men må parkere på tilhørende gateparkering (på eget ansvar) eller på plasser for avgiftsparkering.

Besøkende

Besøkende til lokalene kan ikke benytte seg av arbeidsplasser, disse er forbeholdt betalende medlemmer. Det er tillatt å ha besøk til lokalene på sin egen arbeidsplass/sitt eget kontor eller i forbindelse med møter. Ved mistanke om misbruk av denne ordningen kan besøkende bli bortvist fra lokalene og medlemmer risikerer oppsigelse av avtalen. Medlemmer er selv ansvarlige for besøkende som de tar med seg inn i lokalene.

Dyr

Det er ikke tillatt å ha med seg dyr inn i lokalene. Har man med seg dyr risikerer man bortvisning fra lokalene og at avtalen blir sagt opp. Vi ber om at alle respekterer at det er mange andre medlemmer som bruker lokalene, som også kan ha allergier ol.

Bruk av lokalene

Lokalene leies ut til formålet kontorplasser og skal kun brukes til dette formålet. All bruk av alkohol, røyk og alle andre rusmidler i lokalene er strengt forbudt. Ved mistanke om bruk av rusmidler eller ved synlige tegn på bruk av rusmidler vil dette medføre bortvisning fra lokalene, oppsigelse av avtalene og i verste fall politianmeldelse.

Eiendeler som tas med inn i lokalene

Medlemmer som tar med seg eiendeler inn i lokalene må selv sørge for å forsikre disse. GOWORK BILLINGSTAD AS er ikke ansvarlig/erstatningsansvarlig for tap av eller skade på eiendeler medlemmer selv tar med seg inn i lokalene. Dette gjelder også eiendeler som etterlates på skrivebord, oppbevares i skap og  skuffeseksjoner. Medlemmer som ikke har fast/reservert plass eller kontor kan ikke legge igjen eiendeler på arbeidsplasser i lokalene. Eiendeler som ligger igjen kan bli kastet.